Blog

20th of Październik 2018 09:19 PM Link
Fundacja Sanfilippo jest członkiem EURORDIS - European Rare Diseases Organisation największej organizacji skupiającej związki i fundacje działające na rzecz chorób rzadkich.
EURORDIS m.in.:
-jako duża organizacja ma wpływ na proces legislacyjny w UE
-organizuje kampanię na rzecz świadomości o chorobach rzadkich #RareDiseaseDay -organizuje szkolenia the EURORDIS Open Academy dla pacjentów i ich rodzin, aby mogli w jak najlepszy sposób wpływać na rozwiązania systemowe
-stworzyła platforme do wymiany doświadczeń RareConnect
więcej na: https://www.eurordis.org/what-we-do
Message image
6th of Październik 2018 07:00 PM Link
Niedawno jeden z kanałów telewizji francuskiej TF1 wyemitował film bazujący na historii Karen Aiche i jej córeczki (Ornelli) dotkniętej MPS3A, zwiastun poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=lLnHK56cf9g
Karen gdy dowiedziała się o chorobie córeczki zaczęła szybko działać poprzez organizację badań klinicznych na bazie badań naukowych prowadzony w Instytucie Pasteura nad terapią genową na Sanfilippo. Efektem jej działań są pierwsze próby kliniczne prowadzone przez jej firmę Lysogene, które będą kontynuowane.
21st of Wrzesień 2018 08:28 PM Link
Short interview with Prof. Wegrzyn discussing the results of the recent high does genistein treatment in children with Sanfilippo disease (link to the summary of the study results: http://www.mpssociety.org.uk/2018/08/23/update-genistein-trial-patients-mpsiii-sanfilippo/)
What do you think about the results on the high dose Genistein clinical trial, which were recently presented at the 15th International Symposium on MPS and Related Diseases?
The presented information seemed to indicate lack of statistically significant difference between placebo control group and the patient treated with high dose Genistein. Here, I need to make a short disclaimer that the results were so far not published and all my remarks are based on the very short 15 min presentation delivered on the Symposium.

How do you assess the design and the implementation of the clinical trial e.g. sample selection, duration of the trial?
Planning and conducting of this clinical trial was difficult. The main problem was the recruitment of appropriate group of patients and selection and use of relevant tests. In total 21 patients took part in the trial (20 until the end, there was one dropout). 9 of those patients received Genistein treatment and 11 was used as placebo control group. The sample is very small, but this is a usual problem in the rare diseases. The more important issue was the heterogeneity of the patients. The age range was between 3 and 15 years, therefore in many cases the disease was already advanced. Under these circumstances it is rather difficult to show clear statistical differences, as the patients have very different starting points for the biomarkers. This is in particular the case, for drugs that are known to show efficacy with delay owing the underlying mechanism of action.

How do you assess the biomarkes used and in particular the endpoint of the study?
According to clinical trial investigators, the GAG level in the CSF in patients receiving the treatment was lower in comparison to the placebo control group, but the difference was not statistically significant. As I do not have access to the raw data it is very hard to judge what the effect of the sample size was and group heterogeneity for this conclusion. Additional analysis e.g. of the individual patients data or the subgroup clustered by age could be very helpful to better understand the results and possible differences between young and old patients. It is worth mentioning that in the previous clinical studies with Genistein statistically significant differences of the GAG level in urine and blood was observed (Piotrowska et al. Curr Ther Res Clin Exp 2008, 69:166–179; de Ruijter et al. Ann Neurol 2012, 71:110-120). Moreover, it is important to note that there are generally major problems with finding appropriate cognitive and behavioural test for patients suffering from Sanfilippo syndrome. The most test used are not appropriate to assess very specific behaviour of the MPSIII children.
Where there any side effects observed?
The results again confirmed that Genistein is safe even at high dose. No significant adverse reactions were observed.

Could potentially additional studies on the dose change the result?
It is hard to say. The results of preclinical studies on mice conducted a few years ago (Malinowska et al. PLoS One 2010, 5:e14192) have shown significant reduction of GAG in all tissues, including brain, and behavioural correction. This was also the basis for the clinical study discussed. It is possible that the dose in human should be different. It may be that the form of the drug was suitable for mice but not for humans. Perhaps the starting time of the treatment is very important (mice received the genistein at the age of 2 months)? This is still unknown and this seems to be worth investigating.

Which Genistein was used in the study and could this have impact on the results?
Synthetic genistein produced by the DSM was used.

What will be likely the future of Genistein in the treatment of Sanfilippo disease?
It is hard to say. Pre-clinical studies in animal model showed efficacy (Malinowska et al. PLoS One 2010, 5:e14192), which was not confirmed by the current clincal trial. Nevertheless, it is worth noting the problems faced in this trial (sample size, heterogeneity, tests selection for assessing the clinical developments in particual behaviora and cognitive tests). In a few previous clinical studies (Piotrowska et al. Curr Ther Res Clin Exp 2008, 69:166–179; Piotrowska et al. Med Sci Monit 2011, 17:CR196-202; Marucha et al. Am J Med Genet A. 2011, 155A:2257-2262; Malinova et al. JIMD Rep 2012, 5:21-25) improvement of some clinical parameters was observed. Recent studies using cell cultures showed that combination of genistein with some other substance can produce much better efficacy in comparison to separate treatments. Moreover, it turned out that genistein is a stimulant of autophagy that seems to be useful in treatment of MPS. In my view the follow-up studies on genistein have future. We need to wait for the publication of the results to have better understanding of the recent clinical trail.
Message image
21st of Wrzesień 2018 08:26 PM Link
Krótki wywiad z prof. Węgrzynem z Uniwersytetu Gdańskiego na temat wyników badań klinicznych nad zastosowaniem Genisteiny w leczeniu Sanfilippo zaprezentowanych na Międzynarodowym Sympozjum MPS (link do podsumowania badania: http://www.mpssociety.org.uk/2018/08/23/update-genistein-trial-patients-mpsiii-sanfilippo/).
Co sądzi Pan Profesor o wynikach badań klinicznych nad Genisteina podaną w wysokiej dawce, które zostały niedawno zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji na temat MPS w San Diego?
Zaprezentowany komunikat w San Diego wskazywał na brak istotności statystycznej wyników uzyskanych dla pacjentów, którym podawano genisteinę w stosunku do kontroli placebo. Muszę na wstępie zaznaczyć, że wyniki te nie zostały jeszcze opublikowane i nie mam dostępu do tej prezentacji (slajdów), zatem moje odpowiedzi na pytania będą oparte jedynie na tym co widziałem podczas krótkiej (15 minutowej) prezentacji.

Jak ocenia Pan Profesor plan i realizacje tego badania klinicznego np. dobór próby, czas trwania badania itd.?
Zaplanowanie i przeprowadzenie tych badań było bardzo trudne. Przede wszystkim, jeśli chodzi i możliwości zebrania grupy pacjentów oraz zastosowania odpowiednich testów. W badaniach wzięło udział 21 pacjentów, z których 20 brało udział do końca badania. Z tej grupy 9 pacjentów otrzymywało genisteinę, a 11 placebo. To bardzo niewielka grupa, ale tego typu problemy występują zwykle w przypadku chorób rzadkich. Większym problemem było zróżnicowanie pacjentów. Mieli oni od 3 do 15 lat, zatem poziom zaawansowania choroby był bardzo wysoki. W takich warunkach niezwykle trudno jest uzyskać istotne statystycznie różnice, gdyż pacjenci „startują” z bardzo różnych poziomów każdego z badanych markerów. W szczególności dotyczy to leków, o których wiadomo, że ze względu na mechanizm działania mogą dawać widoczne efekty nie od razu, ale po pewnym czasie.

Jak ocenia Pan Profesor zaobserwowane biomarkery w szczególność punkt końcowy badania klinicznego tzn. poziom GAG w płynie rdzeniowo mózgowym?
Jak podają autorzy badania, poziom GAG w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów otrzymujących genisteinę był niższy niż u pacjentów z placebo, ale różnica nie była istotna statystycznie. Nie mają do dyspozycji „surowych” danych trudno jest ocenić na ile wpływ na to mogła mieć niewielka liczebność próby oraz jej heterogenność (pacjenci na bardzo różnych etapach choroby). Pomocne byłyby dodatkowe analizy – np. analizy wyników poszczególnych pacjentów czy wyniki u młodszych pacjentów różniły się od wyników u starszych pacjentów itd. Warto zaznaczyć, że w poprzednio przeprowadzonych badaniach klinicznych z użyciem genisteiny uzyskiwano statystycznie istotne różnice w poziomach GAG w moczu i krwi (Piotrowska et al. Curr Ther Res Clin Exp 2008, 69:166–179; de Ruijter et al. Ann Neurol 2012, 71:110-120). Warto także zwrócić uwagę na olbrzymie problemy w dobraniu odpowiednich testów psychologicznych i bahawioranych w próbach klinicznych z pacjentami z chorobą Sanfilippo. Większość powszechnie stosowanych testów jest nieadekwatna ze względu na specyfikę zachowania dzieci z MPS III.
Czy były obserwowane jakieś skutki uboczne?
Wyniki tej próby klinicznej ponownie potwierdziły, że genisteina jest bezpieczna w stosowaniu nawet w tak wysokich dawkach jak 160 mg/kg/dzień. Nie zaobserwowano żadnych istotnych efektów niepożądanych.

Czy dalsze badania na dawkowanie mógłby zmienić rezultat
Oczywiście trudno to przewidzieć. Wyniki badań przeprowadzonych na myszach kilka lat temu (Malinowska et al. PLoS One 2010, 5:e14192) wykazały istotne obniżenie poziomu GAG we wszystkich badanych tkankach, w tym w mózgu, jak również całkowitą korekcję behawioru. Było to podstawą do przeprowadzenia obecnie analizowanej próby klinicznej. Być może dawkowania u człowieka powinno być inne? Być może postać leku jest optymalna dla myszy ale nie dla człowieka? Być może bardzo ważny jest czas, kiedy rozpoczyna się podawanie leku (myszy otrzymywały genisteinę w wieku dwóch miesięcy, pacjenci w wieku od 3 do 15 lat)? Tego wszystkiego jeszcze nie wiemy i warto to zbadać.

Jaka Genisteina była użyta i czy ma to znaczenie dla wyników badań?
Użyto syntetycznej genisteiny firmy DSM.

Jak będzie wyglądała przyszłość Genisteiny w leczeniu choroby Sanfilippo?
Trudno obecnie wyrokować. Badania na zwierzętach wykazały dużą efektywność (Malinowska et al. PLoS One 2010, 5:e14192), obecna próba kliniczna tego nie potwierdziła, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na problemy wymienione powyżej (liczebność badanych grup, niejednorodność pacjentów pod względem wieku i zaawansowania choroby, problemy z doborem testów wskazujących na stan kliniczny pacjentów, w szczególności testów psychologicznych i behawioralnych). W kilku wcześniejszych badaniach klinicznych wykazano poprawę parametrów klinicznych (Piotrowska et al. Curr Ther Res Clin Exp 2008, 69:166–179; Piotrowska et al. Med Sci Monit 2011, 17:CR196-202; Marucha et al. Am J Med Genet A. 2011, 155A:2257-2262; Malinova et al. JIMD Rep 2012, 5:21-25). Ostatnie badania z wykorzystaniem hodowli komórkowych wykazały, że połączenie genisteiny z niektórymi innymi związkami może mieć znacznie lepsze efekty niż stosowanie pojedynczych substancji. Ponadto okazuje się, że genisteina stymuluje proces autofagii, który może być bardzo pomocny w leczeniu MPS. Uważam zatem, że dalsze badania nad genisteiną mają przyszłość. Ze szczegółową analizą naukową wyników ostatniej próby klinicznej też trzeba poczekać do opublikowania pełnych danych.
Message image
19th of Wrzesień 2018 02:54 PM Link
EURORDIS - European Rare Diseases Organisation Summer School 2019

Wszystkich aktywnych pacjentów lub członków ich rodziny, którzy znają angielski zachęcamy do aplikowania na szkołe letnią organizowaną przez EURORDIS - European Rare Diseases Organisation​. Jest to bardzo dobre forum do zrozumienie procesów związanych z wynalezieniem nowego leku i dostarczeniem go do pacjenta. Wiedza ta jest przydatna jeśli ktoś chce aktywnie działać na rzecz pacjentów dotkniętymi chorobami rzadkimi. Dodatkowo to dobra okazja na spotkanie innych osób, które w całej europie starają się poprawić sytuacje pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi.

https://openacademy.eurordis.org/summerschool/
16th of Sierpień 2018 10:50 PM Link
Hiszpańska firma Esteve rozpoczęła rekrutację na terapię genową (ESTEVE-SANF-201) przy pomocy wektora AAV9 w Hiszpanii, wszystkie szczegóły na stronie europejskiego rejestru badań klinicznych:
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-000359-26/ES
Dane kontaktowe:
Name of organisation: Laboratorios del Dr. Esteve,S.A.
Functional name of contact point: Adelaida Morte
Address:
Av. Mare de Déu de Montserrat,221
08041 Barcelona
Spain
Telephone number: 349344660006581
E-mail: amorte@esteve.es
Message image
16th of Sierpień 2018 09:53 PM Link
Firma SOBI rozpoczeła testowanie nowej terapii enzymatycznej dla MPSIIIA, wszystkie szczegóły (w tym kryteria przyjęcia) na stronie clinicaltrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03423186?cond=MPSIIIA+-+Mucopolysaccharidosis+Type+IIIA&rank=4)
Terapia będzie testowania w następujących krajach:
United States, California
Childrens's Hospital and Research Center Recruiting
Oakland, California, United States, 94609
Contact: Paul Harmatz, MD
United States, North Carolina
University of North Carolina Hospitals Not yet recruiting
Chapel Hill, North Carolina, United States, 27599
Contact: Joseph Muenzer, MD
Turkey
Gazi University Hospital Not yet recruiting
Ankara, Turkey
Contact: Fatih Ezgu, MD

Pierwszy pacjent otrzymał pare dni temu enzym w szpitalu w Oakland, Kalifornia jak poinformował Dr. Paul Harmatz, UCSF Benioff Children's Hospital in Oakland California
https://www.sobi.com/en/investors/first-patient-dosed-phase-12-study-evaluating-sobi003-treatment-mucopolysaccharidosis
Message image
16th of Sierpień 2018 09:43 PM Link
Jayden i Brooklyn J&B, nierozłączną para rodzeństwa, które rozłączyła choroba i która ich także niedawno połączyła w niebie. Ich mama w pięknych słowach wspomina swoje dzieci.
Message image
16th of Sierpień 2018 11:07 AM Link
Zapraszamy rodzeństwo dzieci dotkniętych chorobą Sanfilippo do odwiedzenia strony The Blair Connection, stworzonej przez Grey Chapin młodszej siostry Blair, która niestety zmarła w kwietniu 2017r.

Życie rodzeństwa dzieci dotkniętych nieuleczalną chorobą, jest trudne. Strona pozwala na wymiane doświadczeń i przekazanie ich punktu widzenia. Poza tym ta incjatywa pomaga dostrzec, że w takiej sytuacji niestety jest wiele innych rodzin, a ich historie mogą stać się inspiracją dla nas wszystkich.
#TheBlairConnection #CureSanfilippo
https://www.theblairconnection.org/blog/
10th of Sierpień 2018 04:30 PM
Naukowcy z USA zaprezentowali m.in. na Międzynarodowej konferencji dotyczącej MPS wyników badań dotyczących diety ketogonicznej w przypadku mysz chorującym na MPSIIIb. Myszy poddane diecie ketogonicznej miały mniejszą liczbę rozregulowanych produktów przemiany materii, ale poziom siarczanu heparanu był nawet większy. Mimo, że wyniki nie spełniają oczekiwań pokładanych w diecie ketogenicznej, dalsze badania w tym kierunku mogą wyjaśnić ważne procesy przemiany materii, odpowiedź na pytanie czy dieta ketogeniczna mogłaby pomóc chorym na MPS jest wciąż niejasna. Poniżej abstrakt wspomnianej pracy badawczej.

Effects of ketogenic diet on lysosomal storage and CNS
metabolism in MPS IIIB mice

Coy D. Heldermon, Kimberly Hawkins, Joseph DeCosmo, Alexander McNally, Lingbao Ai1, Priya Shil

Medicine, University of Florida, Gainesville, Florida, United
States, Lacerta Therapeutics, Gainesville, Florida, United
States, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, Virginia,
United States

Mucopolysaccharidosis IIIB (MPS IIIB) is a lysosomal storage
disease resulting from the deficiency of a-N-acetylglucosaminidase (NAGLU) which is necessary for heparan sulfate degradation. Deficiency of this enzyme results in loss of function of cells due to accumulation of heparan sulfate within lysosomes throughout the body, especially the CNS, resulting in severe neurological disorders and eventually death. Serum metabolomic impairments between MPS IIIB and WT mice and humans have been described; however, to our knowledge no research is available on metabolomic differences in the CNS of MPSIIIB mice. A ketogenic diet composed of a high fat, moderate protein and minimal carbohydrate content was given to assess effects on lysosomal storage and metabolomic dysfunction in the brain of MPSIIIB mice. In this study, 58 WT and MPS IIIB mice were grouped and given three separate diets upon date of weaning (21 days post birth) for eight weeks; a normal control mouse diet, a ketogenic control (KC) diet, and a true ketogenic diet. Mice were euthanized at 11 weeks, organs were assayed for heparin sulfate content and secondary enzyme elevations, and brains were collected and lyophilized for subsequent UHPLC-MS. We report for the first time that global metabolomics revealed profound metabolic differences between WT and MPS IIIB mouse brains as seen with principal-component analysis (PCA) and heatmap
analysis. MPS IIIB mice on a normal diet had 177 dysregulated metabolites of 3,748 total metabolites measured compared to WT mice on a normal diet, including increased 5-hydroxyindoleacetate (serotonin metabolite) and L-carnitine (energy production) and reduced N-acetylneuraminate (lipid glycosylation pathway) and imidazoleacetic acid ribotide (IAA-RP; putative neuromodulator) similar to serum reports. However, where reports in serum describe reductions of amino acids in MPS IIIB mice, we find increased cysteine, lysine, asparagine, and glycine levels in the brain of MPS IIIB mice compared to WT. A ketogenic diet corrected 34/177 dysregulated metabolites in MPS IIIB mice, including cysteine, glycine, IAA-RP, and carnitine. Surprisingly, despite correction of some metabolic changes, MPS IIIB mice on the ketogenic diet had increased heparan sulfate and other glycosaminoglycan (GAG) accumulation compared to MPSIIIB mice on a normal diet, as seen with liver and urine DMMB assays. Though no improvement in serum GAG were seen, the metabolic improvements seen with the ketogenic diet may warrant further study to better understand the contributions of the metabolic alterations in MPS IIIB. Still unanswered is whether a ketogenic diet will confer improved life span or behavioral symptoms.
7th of Sierpień 2018 09:58 PM Link
Na Miedzynarodowej konferencji dotyczącej MPS zostały zaprezentowane wyniki badań klinicznych nad Genisteiną. Siostrzana fundacja z USA zapostowała główne wyniki badań, które prezentujemy poniżej razem z oryginalnym postem.

Podsumowanie:
Wysoka dawka Genisteiny nie wydaje się być samodzielnie efektywną terapią na chorobę Sanfilippo.

Badanie:
-19 pacjentów z MPSIII podtypy: A, B, i C, wiek 2-15 lat.
-randomizowana, podwójnie ślepa próba
-Grupa otrzymująca Genisteinę: 9 pacjentów (5 MPSIIIA, 3 MPSIIIB, 1 MPSIIIC)
-Grrupa otrzymująca placebo: 11 pacjentów (7 MPSIIIA, 1 MPSIIIB, 3 MPSIIIC)
-Dozowanie: 160mg/kg/dzień

Główny punkt końcowy badania klinicznego: Poziom siarczanu heparanu w płynie mózgowo-rdzeniowym w rdzeniu kręgowym po 1 roku podawnia Genisteiny.

Podawanie Genisteiny wydaje się nie pokazywać statystycznie istotnych róznic w:
-Poziom siarczanu heparanu w płynie mózgowo-rdzeniowym w rdzeniu kręgowym (średnia bez leczenia 1631ng/ml poziom po 1 roku leczenia 1597ng/ml)
-Poziomie GAG w moczu (średnia obniżyła się z 58mg/mmol do 46mg/mmol ale nie jest to statystycznie istotne)
-Skali umijętności kognitywnych (Bayley, Vineland)

Brak statystycznej istotności może być także związany z mała liczebności próby badania.

Abstrakt:
High dose genistein aglycone in Sanfilippo syndrome:
results of a randomized, double-blinded, placebo controlled clinical trial
Arunabha Ghosh, Stewart Rust, Daniel Weisberg, Maria Canal, Karen Tylee, Heather Church,Michelle Hepburn,Brian Bigger, Simon Jones Manchester Centre for Genomic Medicine, Manchester
University Hospitals NHS Foundation Trust, Leeds, United
Kingdom, University of Manchester, Manchester, United
Kingdom

Genistein aglycone is a synthetic form of genistein, a soy-derived
isoflavone which is thought to reduce glycosaminoglycan
(GAG) synthesis via inhibition of tyrosine kinase activation
of the EGF receptor, required for full expression of genes involved
in GAG synthesis. As genistein aglycone can cross the
blood-brain barrier in small amounts, it has been proposed as
a potential substrate reduction therapy for MPS III. Genistein
has been demonstrated to reduce central and peripheral GAG
storage and neuroinflammation in mouse models. In MPS III patients,
low dose genistein aglycone has been shown to reduce
urinary GAG and plasma heparan sulfate (HS) and high doses
have been shown to be well tolerated and safe. No formal assessment
of efficacy has been made in MPS III patients to date.
The GENiSIS2013 study was a phase III, randomized, double-blinded,
placebo controlled clinical trial with partial crossover
design. Enrolled participants were randomized to receive either
placebo or oral genistein aglycone 160mg/kg/day for 12 months.
All participants subsequently received genistein aglycone 160mg/
kg/day for a further 12 months. Dissemination of the results of this
study has been widely anticipated by MPS III families and analysis
of the placebo-controlled phase of the trial is now complete.
A total of 20 participants enrolled and completed the placebo
phase of the study. One participant enrolled but withdrew
at 3 months. 9 participants were randomized to the genistein
group (5 MPS IIIA, 3 MPS IIIB, 1 MPS IIIC) and 11 participants
to placebo (7 MPS IIIA, 1 MPS IIIB, 3 MPS IIIC).
Median age at enrolment was 7.2 years (5.1-15.9) in the
genistein group and 5.9 years (3.1-15.2) in the placebo group.
The primary outcome measure was the change in cerebrospinal
fluid (CSF) HS from baseline to 12 months. In the genistein
group, mean CSF HS was 1631 ng/mL at baseline and 1597
ng/mL at 12 months. In the placebo group, mean CSF HS
was 1498 ng/mL at baseline and 1579 ng/mL at 12 months.
Secondary outcome measures included urinary total
GAG (uGAG) analysis at baseline and 12 months. In the
genistein group, mean uGAG was 58 mg/mmol creatinine
at baseline and 46 mg/mmol creatinine at 12 months.
In the placebo group, mean uGAG was 66 mg/mmol creatinine
at baseline and 68 mg/mmol creatinine at 12 months.
Further secondary outcome measures included measurements
of HS in plasma and urine, neuropsychological
testing (Bayley Scales of Infant and Toddler Development,
Third Edition, Vineland Adaptive Behaviour Scale,
2nd Edition), behaviour (Sanfilippo Behaviour Rating Scale),
actigraphy, parental mood (Beck Depression Index) and
parent-rated paediatric quality of life measures (PedsQL).
Message image
7th of Sierpień 2018 05:57 AM Link
Niestey mała Brooklyn “B” Boyce zmarła w wieku 9 lat zeszłej nocy w USA. Nasze myśli są z rodziną dziewczynki, którzy stracili rok wcześniej syna Jaydena także z powodu Sanfilippo.

Mama Brooklyn Stefanie przekazując tragiczną wiadomość podzieliła się jaką radością było mieć Brooklyn przez ten krótki czas ze sobą:
“It has been my profound honor to watch Brooklyn take her first and her last breath. Mourning and sadness feel just as right as joy. Brooklyn, you have brought joy to our life and to every life that has ever been touched by yours. Even in your last few breaths you made me smile in my tears. May I always strive to live as beautifully as you have. See you soon, sweet girl. I will be looking for you, always.”

Wszystkiego dobrego w niebie, fly high Brooklyn!
Message image
3rd of Sierpień 2018 06:29 PM Link
Informacje szczególnie interesujące dla rodziców dzieci chorujących na MPSIIIA:

Lysogen opublikował szczegóły rekrutacji na badania kliniczne terapii genowej na MPSIIIA:
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03612869?term=lysogene&cond=mps&rank=1
Poniżej lista kryteriów przyjęcia (inclusion criteria) i wyłączenia (exclusion criteria):

Inclusion Criteria:
Documented MPS IIIA diagnosis based on genotyping confirming the SGSH gene mutations
Cognitive DQ score on BSID-III: 50% and above

Exclusion Criteria:
Homozygous for the S298P mutation or non-classical severe form of MPS IIIA, based on investigator's judgement.
Participation in another gene or cell therapy clinical trial.
Past use of SGSH enzyme replacement therapy for a period exceeding 3 months. A washout period of at least 2 months is required prior to screening.
Current participation in a clinical trial of another investigational medicinal product.
History of bleeding disorder or current use of medications that, in the opinion of the investigator, place them at risk of bleeding following surgery.
Any condition that would contraindicate treatment with immunosuppressants such as tacrolimus, mycophenolate mofetil or steroids.

Rekrutacja i terapia będzie przeprowadzona w następujących szpitalach:

United States, California
CHOC Children's Not yet recruiting
Orange, California, United States, 92868
Contact: Nina Movsesyan nmovsesyan@choc.org
Principal Investigator: Raymond Wang, MD
United States, Minnesota
University of Minnesota Not yet recruiting
Minneapolis, Minnesota, United States, 55455
Contact: Brenda Diethelm-Okita, MPA 612-625-1594 dieth001@umn.edu
Principal Investigator: Chester Whitley, MD
United States, New York
Weill Cornell Medical College Not yet recruiting
New York, New York, United States, 10065-4897
Contact: Department of Genetic Medicine 646-962-2672 cora@med.cornell.edu
France
Armand Trousseau Public Hospital Not yet recruiting
Paris, France, 75012
Contact: Bénédicte Heron, MD benedicte.heron@aphp.fr
Principal Investigator: Bénédicte Heron, MD
Germany
University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany, 20246
Netherlands
Amsterdam UMC Not yet recruiting
Amsterdam, Netherlands, 1000
Contact e.tump@amc.uva.nl
Principal Investigator: Frits Wijburg, MD

W sprawie rekrutacji trzeba kontaktować się najlepiej zarówno ze sponsorem badania klinicznego Lysogen (+33(0)141430390, patientadvocacy@lysogene.com) oraz konkretnym szpitalem.
Message image
22nd of Lipiec 2018 11:57 PM Link
Message image
22nd of Lipiec 2018 11:49 PM Link
Kolejne dziecko odeszło z powodu Sanfilippo, Lucas miał 20 lat i dzielnie walczył z chorobą. Jesteśmy myślami z jego rodziną w tych trudnych chwilach. Wszystkiego dobrego w niebie bez cierpień związanych z Sanfilippo. Fly high Lucas!
#LucasStrong
Message image
23rd of Czerwiec 2018 09:25 PM Link
Message image
23rd of Czerwiec 2018 09:03 PM Link
Message image
23rd of Czerwiec 2018 06:18 PM Link
Z okazji Dnia Taty życzymy wszystkim ojcom tego co najlepsze, a w szczególności tym ojcom, którzy tak dzielnie walczą dzień w dzień o swoje chore dzieci. Jesteście najlepsi!!!!

"Bądź milszy dla każdego, ponieważ każdy z nas codziennie walczy w jakieś bitwie."

Never, ever, ever give up!

https://www.youtube.com/watch?v=3Bw261h5rkc #DzieńOjca #StayStrong #CureSanfilippo
20th of Czerwiec 2018 08:44 AM Link
Message image
27th of Maj 2018 11:33 AM Link
Message image