Konkursu o Nagrodę Fundacji Sanfilippo

Konkursu o Nagrodę Fundacji Sanfilippo dla młodych naukowców

Opis

Konkurs ma na celu uhonorowanie i promocje pracy młodego naukowca w zakresie badań, które w bezpośrednio lub pośredni sposób mogą mieć przełożenie na nowe formy leczenia lub diagnozy choroby Sanfilippo (mukopolisacharydozy typu III) lub podobnych chorób rzadkich. W szczególności brane będą pod uwagę badania dotyczące genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych, które mogą mieć istotne skutki dla badań nad chorobą Sanfilippo. Nagroda lub wyróżnienie może skutkować wsparcie dalszych prac nad danym projektem badawaczym np. w ramach wdrożenia wyników w fazę kliniczną.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną do Fundacji Sanfilippo, w okresie od 1 stycznia do 31 marca roku następującego po roku opublikowania zgłaszanej do nagrody pracy, na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.sanfilippo.org.pl, na adres research@sanfilippo.org.pl. Do wniosku należy załączyć zgłaszaną do nagrody publikację  w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF).

Jak ten projekt pomoże pacjentom chorym na Sanfilippo?

Konkurs ma na celu promocje wartościowych prac naukowych i przeniesienie ich w faze badań klinicznych.

Informacje dodatkowe

  • Regulamin konkursu
  • Formularz zgłoszeniowy